+420 604 364 918
Mám zájem

Vnitřní předpis zaměstnavatele o provozování kamerového systému

Zaměstnavatel  
UNIKASSET spol. s r.o.
Moravská Ostrava 3310, 702 00 Ostrava 1
IČ:63323044
vydává tento vnitřní předpis o provozování kamerového systému.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 • Tento vnitřní předpis se vztahuje na všechny zaměstnance, pokud jsou u zaměstnavatele v pracovněprávním vztahu, popř. pracují u zaměstnavatele jako dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce.
 • Všichni zaměstnanci musejí být seznámeni s tímto vnitřním předpisem před nástupem do práce. Na vyžádání mají právo přístupu k tomuto předpisu i další osoby, které zaznamená kamerový systém.

2. OBECNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU

 • V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení”), informuje touto cestou zaměstnavatel zaměstnance o existenci a provozování kamerového systému v prostorách zaměstnavatele.
 • Zaměstnavatel monitoruje vymezené prostory na pracovišti z důvodu ochrany majetku zaměstnavatele před protiprávním jednáním zaměstnanců a třetích osob jakož i ochrany majetku a zdraví zaměstnanců a dalších osob zdržujících se na pracovišti.
 • Hlavním účelem provozování kamerového systému a pořizování záznamů tak je ochrana oprávněných zájmů zaměstnavatele a výše dalších uvedených osob (všeobecná ochrana jejich majetku a zdraví, ochrana před krádeží, před zneužitím majetku apod.), včetně vyhledání případného pachatele.
 • Záznam z kamerového systému není určen pro sledování zaměstnanců a nebude používán v pracovněprávní oblasti (nejedná se o sledování dle § 316 odst. 2 ZP). Tím není dotčeno, že ve výjimečných případech bude záznam použit i pro kontrolu plnění povinnosti zaměstnanců nepoužívat vybavení zaměstnavatele pro soukromé účely ve smyslu § 316 odst. 1 ZP .
 • Zaznamenané osoby mají právo požadovat od zaměstnavatele (správce osobních údajů) přístup k osobním údajům (subjektů údajů), jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i další práva vyplývající z nařízení, s kterým jsou oprávněni se dle zákona seznámit.

3. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Jednotlivé kamery (3ks) jsou umístěné v provozní části haly.
 • Kamerový systém je v nepřetržitém provozu, trvalý záznam je pouze vizuální (obrazový). Záznamy kamerového systému jsou zaměstnavatelem uchovávány po dobu 72hodin , což je nezbytná doba, která slouží k odhalení konkrétního protiprávního jednání, krádeže apod. Tato doba může být přesáhnuta jen v případě, že by se záznam uchovával či předával při vyšetřování určitého incidentu.
 • Kamerový systém je zaměstnavatelem využíván pouze v provozně výrobních prostorách zaměstnavatele. V místech, která jsou určena k soukromým účelům zaměstnanců (toalety, sprchy, prostory k převlékání) se tento kamerový systém nevyužívá. Použití kamerového systému na těchto místech je přísně zakázáno.
 • Všechna monitorovací zařízení včetně záznamu z kamerového systému jsou chráněna před přístupem neoprávněných osob , před zničením či zneužitím celého systému nebo záznamů (bližší informace jsou uvedeny v dokumentaci přijatých technicko-organizačních opatření).
 • K ovládání kamerového systému a přístupu k záznamům jsou oprávněny pouze osoby uvedené v příloze dokumentu č.1,  záznam bude v případě incidentu předložen pouze orgánům činným v trestním řízení, případně jiným státním (kontrolním) orgánům či institucím (nestanoví-li či neumožní-li příslušné právní předpisy jinak). Zaměstnavatel nepředpokládá, že by se záznam z kamerového systému (jakékoliv osobní údaje) předávaly do třetích zemí mimo EU.
 • O přístupu k záznamům kamerového systému  pořizujeme el. záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány.
 • Prostory, které jsou zaměstnavatelem monitorovány, jsou označeny zřetelným nápisem (informační cedulkou) umístěným před místem, které je snímáno kamerami.
 • Tato směrnice je také součástí veřejné informace o zřízení KS a nakládání s osobními údaji a je zpřístupněna na webových stránkách zřizovatele KS.
 • Součástí této směrnice je i udělení souhlasu se zpravováním osobních údajů prostřednictvím kamerového systému dle zákona 110/2019 Sb. viz příloha č.2. Podpisem zaměstnanec stvrzuje i tento souhlas.

Příloha 1

Správce KS:

UNIKASSET spol. s r.o.

   

Pověřená osoba správce:

David Riemel , Strahovice 65 ,  747 24

Pavla Kubínová,Heyrovského 1577/10, 70800

 tel.603801875

Adresa umístění KS:

Moravská Ostrava 3310, 702 00 Ostrava 1

Počet kamer:

3x provozní prostory

Provozní režim:

Nepřetržitý záznam obrazový  s uchováním po dobu 72hodin

Projektant / dodavatel KS:

Solid Security Czech s.r.o. Ostrava

Přístup ke kamerovému systému:

Ke kamerovému systému mají přístup pouze pověřené osoby. O přístupu ke KS je vedena evidence. Tato je k dispozici k nahlédnutí u pověřené osoby.  Záznam z KS není a nebude v žádném případě předávám třetím stranám vyjma případů součinnosti s orgány činnými v trestním řízení. Dotčené osoby mají možnost náhledu na kamerami obsažený prostor na demonstračním snímku. Tento je k dispozici u pověřené osoby.
Zaměstnanci  jsou seznámeni o KS se záznamem písemnou informací a informačními cedulemi .Osoby předem neznámé jsou obeznámeny s instalací KS vč. jeho režimu informačními cedulemi u vstupu do objektu firmy  a na webových stránkách firmy.

Oprávněnými subjekty pro podání žádosti o poskytnutí záznamu z kamerového systému jsou:

 • subjekty, kterým je správce povinen předat záznamy z kamerového systému na základě zákona, zejména orgány činné v trestním řízení a správní orgány pro vedení přestupkového řízení
 • subjekt údajů, případně jeho zákonný zástupce (dle § 28 zákona 110/2019 Sb.)
 • subjekty, kterým jsou kamerové záznamy poskytovány na základě na základě souhlasu subjektu údajů, který je na záznamech zachycen

Žádost na poskytnutí údajů z kamerového systému, adresovanou správci systému, musí obsahovat:

 • specifikaci rozsahu požadovaného záznamu (např. den, hodina, prostor, pozice a směr kamery)
 • zdůvodnění žádosti
 • termín poskytnutí záznamu

Správce systému může poskytnout kamerové záznamy orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro vedení přestupkového řízení nebo správním orgánům pro vedení přestupkového řízení i z vlastního rozhodnutí, a to v případě, že má podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, které jsou na záznamu zachyceny.

K tomu je zapotřebí předávací protokol záznamu, který musí obsahovat:

 • datum poskytnutí záznamu
 • zdůvodnění poskytnutí záznamu
 • identifikaci žadatele o záznam nebo subjektu, kterému je záznam předán z vlastního podnětu
 • specifikaci poskytnutých záznamů (datum pořízení záznamu, čas,celkovou délku předávané stopy, prostor kde se událost stala)

Správce žádosti nevyhoví, popřípadě vyhoví pouze částečně, pokud by vyhověním došlo k ohrožení: 

 • plnění úkolu v oblasti předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech, průběhu řízení o přestupku, kázeňském přestupku nebo jednání, které má znaky
 • přestupku, ochrany utajovaných informací, nebo oprávněných zájmů třetí osoby.

Příloha 2

Souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím kamerového systému s obrazovým záznamem

Já níže podepsán/a uděluji fa Unikasset spol. s r.o. Moravská Ostrava 3310 , 702 00 IČ: 63323044 

souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím obrazového záznamu kamerového systému, provozovaného za účelem ochrany majetku zaměstnavatele před protiprávním jednáním zaměstnanců a třetích osob jakož i ochrany majetku a zdraví zaměstnanců a dalších osob zdržujících se na pracovišti. Osobní údaje budou zpřístupněny v případě mimořádných událostí orgánům činným v trestním řízní nebo správním orgánům pro vedení přestupkového řízení. Kamerový systém se z skládá z 3 kamer umístěných v provozně výrobní části firmy. Záznamy budou uchovány pro dobu 72hodin a režim kamerového systému je nepřetržitý. Souhlas ze zpracováním je udělen na dobu neurčitou. Byl / Byla jsem informován/a o právu na přístup k osobním údajům v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Chcete být informováni o novinkách, akcích a slevách?